پیروزی پردیس خرم آباد مقابل ازنا جوان شازند

پیروزی پردیس خرم آباد مقابل ازنا جوان شازند
پردیس خرم آباد در هفته هشتم مسابقات لیگ دسته سوم فوتبال پیروزی شیرین را کسب نمود

پیروزی پردیس خرم آباد مقابل ازنا جوان شازند

پردیس خرم آباد در هفته هشتم مسابقات لیگ دسته سوم فوتبال پیروزی شیرین را کسب نمود
پیروزی پردیس خرم آباد مقابل ازنا جوان شازند