پیام کریم باقری برای غزال تیزپای ایران/هنوز کسی یادش نرفته چطور در ۱ متر جا سه نفر را دریبل می‌زدی

پیام کریم باقری برای غزال تیزپای ایران/هنوز کسی یادش نرفته چطور در ۱ متر جا سه نفر را دریبل می‌زدی
کریم باقری پیامی را در اینستاگرام برای خداداد عزیزی منتشر کرد.

پیام کریم باقری برای غزال تیزپای ایران/هنوز کسی یادش نرفته چطور در ۱ متر جا سه نفر را دریبل می‌زدی

کریم باقری پیامی را در اینستاگرام برای خداداد عزیزی منتشر کرد.
پیام کریم باقری برای غزال تیزپای ایران/هنوز کسی یادش نرفته چطور در ۱ متر جا سه نفر را دریبل می‌زدی