پشت پرده حضور جدیدی در خانه پورحیدری چه بود؟

پشت پرده حضور جدیدی در خانه پورحیدری چه بود؟
ورزش سه نوشت:عباس جدیدی شب گذشته به خانه اسطوره باشگاه استقلال رفت تا در مورد حرف و حدیث هایی که در موردش به وجود آمده بود از خانواده پورحیدری عذرخواهی کند.

پشت پرده حضور جدیدی در خانه پورحیدری چه بود؟

ورزش سه نوشت:عباس جدیدی شب گذشته به خانه اسطوره باشگاه استقلال رفت تا در مورد حرف و حدیث هایی که در موردش به وجود آمده بود از خانواده پورحیدری عذرخواهی کند.
پشت پرده حضور جدیدی در خانه پورحیدری چه بود؟

نصب بیتالک