پسر روانی که به دستور اشباح، مادرش را کشته بود در بیمارستان بستری شد

پسر روانی که به دستور اشباح، مادرش را کشته بود در بیمارستان بستری شد
مهر نوشت: پسر روانی که در یک جنایت خانوادگی مادرش را با ضربات پیک نیک از پای در آورده بود برای درمان به بیمارستان رازی منتقل شد.

پسر روانی که به دستور اشباح، مادرش را کشته بود در بیمارستان بستری شد

مهر نوشت: پسر روانی که در یک جنایت خانوادگی مادرش را با ضربات پیک نیک از پای در آورده بود برای درمان به بیمارستان رازی منتقل شد.
پسر روانی که به دستور اشباح، مادرش را کشته بود در بیمارستان بستری شد

تلگرام