پروین: شنیدم برانکو، پرسپولیس را علی پروینی تمرین می‌دهد

پروین: شنیدم برانکو، پرسپولیس را علی پروینی تمرین می‌دهد
علی پروین به این نتیجه رسیده که تمریناتش در زمان سرمربیگری پرسپولیس، سنتی نبوده است.

پروین: شنیدم برانکو، پرسپولیس را علی پروینی تمرین می‌دهد

علی پروین به این نتیجه رسیده که تمریناتش در زمان سرمربیگری پرسپولیس، سنتی نبوده است.
پروین: شنیدم برانکو، پرسپولیس را علی پروینی تمرین می‌دهد

خرم خبر