پروین اعتصامی و نیمایوشیج در رشت بر روی کدام پل تاریخی عکس یادگاری گرفتند

پروین اعتصامی و نیمایوشیج در رشت بر روی کدام پل تاریخی عکس یادگاری گرفتند
پل عراق یکی از بناهای نسبتا تاریخی است که در عصر پهلوی‌ها برخی از نام‌آوران این کشور بر روی آن ایستاده و عکسی به یادگار نهاده‌اند.

پروین اعتصامی و نیمایوشیج در رشت بر روی کدام پل تاریخی عکس یادگاری گرفتند

پل عراق یکی از بناهای نسبتا تاریخی است که در عصر پهلوی‌ها برخی از نام‌آوران این کشور بر روی آن ایستاده و عکسی به یادگار نهاده‌اند.
پروین اعتصامی و نیمایوشیج در رشت بر روی کدام پل تاریخی عکس یادگاری گرفتند

بک لینک