پذیرش سرمایه‌گذار خارجی در ایران فوق‌العاده راحت است

پذیرش سرمایه‌گذار خارجی در ایران فوق‌العاده راحت است
ایسنا به نقل از مدیرکل سرمایه‌گذاری خارجی سازمان سرمایه‌گذاری نوشت: برای بازاریابی فرصت‌های سرمایه‌گذاری در سطح کشور، اطلاعات کافی و وافی نیاز است.

پذیرش سرمایه‌گذار خارجی در ایران فوق‌العاده راحت است

ایسنا به نقل از مدیرکل سرمایه‌گذاری خارجی سازمان سرمایه‌گذاری نوشت: برای بازاریابی فرصت‌های سرمایه‌گذاری در سطح کشور، اطلاعات کافی و وافی نیاز است.
پذیرش سرمایه‌گذار خارجی در ایران فوق‌العاده راحت است

تکنولوژی جدید