پاسخ آموزش و پرورش : امکان انتقال فرهنگیان به تهران وجود ندارد

پاسخ آموزش و پرورش : امکان انتقال فرهنگیان به تهران وجود ندارد
ممنوعیت نقل و انتقال به تهران در قانون برنامه پنجم توسعه آمده است.

پاسخ آموزش و پرورش : امکان انتقال فرهنگیان به تهران وجود ندارد

ممنوعیت نقل و انتقال به تهران در قانون برنامه پنجم توسعه آمده است.
پاسخ آموزش و پرورش : امکان انتقال فرهنگیان به تهران وجود ندارد

خرید بک لینک

خرم خبر