پادشاهی که در شهرری ۲۰۰ چوبه دار برای دانشمندان برپا کرد

پادشاهی که در شهرری ۲۰۰ چوبه دار برای دانشمندان برپا کرد
دکتر احمد تمیم‌داری در هفدهمین مجموعه درس‌گفتارهایی درباره‌ی ناصرخسرو گفت: سلطان محمود غزنوی یکی از بد ترین پادشاهان سلسله غزنوی است که در شهر ری 200 چوبه دار برای دانشمندان و نخبگان برپا کرد.

پادشاهی که در شهرری ۲۰۰ چوبه دار برای دانشمندان برپا کرد

دکتر احمد تمیم‌داری در هفدهمین مجموعه درس‌گفتارهایی درباره‌ی ناصرخسرو گفت: سلطان محمود غزنوی یکی از بد ترین پادشاهان سلسله غزنوی است که در شهر ری 200 چوبه دار برای دانشمندان و نخبگان برپا کرد.
پادشاهی که در شهرری ۲۰۰ چوبه دار برای دانشمندان برپا کرد

بک لینک