ویژگی قصه خوب از منظر رهبر معظم انقلاب

ویژگی قصه خوب از منظر رهبر معظم انقلاب
رهبرانقلاب با اشاره به هنر قصه گویی گفتند: قصّه‌های خوب، سازنده‌ شخصیت کودک است.

ویژگی قصه خوب از منظر رهبر معظم انقلاب

رهبرانقلاب با اشاره به هنر قصه گویی گفتند: قصّه‌های خوب، سازنده‌ شخصیت کودک است.
ویژگی قصه خوب از منظر رهبر معظم انقلاب