ولایتی: جامعه و حکومت اسلامی مقدمات لازم تمدن نوین اسلامی هستند

ولایتی: جامعه و حکومت اسلامی مقدمات لازم تمدن نوین اسلامی هستند
عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی گفت: حکومت اسلامی و جامعه اسلامی دو مقدمه لازم برای تمدن نوین اسلامی هستند.

ولایتی: جامعه و حکومت اسلامی مقدمات لازم تمدن نوین اسلامی هستند

عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی گفت: حکومت اسلامی و جامعه اسلامی دو مقدمه لازم برای تمدن نوین اسلامی هستند.
ولایتی: جامعه و حکومت اسلامی مقدمات لازم تمدن نوین اسلامی هستند