ولایتی: ایرانیان پرچمدار بازسازی تمدن اسلامی هستند

ولایتی: ایرانیان پرچمدار بازسازی تمدن اسلامی هستند
مشاور مقام معظم رهبری در امور بین‌الملل در مراسم هفته پژوهش سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی با تاکید بر این که اروپا علم را از مسلمانان آموخت، گفت: «انتقال علما، کتاب و ترجمه از عوامل تمدن‌ساز است.»

ولایتی: ایرانیان پرچمدار بازسازی تمدن اسلامی هستند

مشاور مقام معظم رهبری در امور بین‌الملل در مراسم هفته پژوهش سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی با تاکید بر این که اروپا علم را از مسلمانان آموخت، گفت: «انتقال علما، کتاب و ترجمه از عوامل تمدن‌ساز است.»
ولایتی: ایرانیان پرچمدار بازسازی تمدن اسلامی هستند