وقتی کارشناس هواشناسی تلویزیون تحلیل‌گر برجام می‌شود/ به هوا و آمریکا اعتماد نکنید

وقتی کارشناس هواشناسی تلویزیون تحلیل‌گر برجام می‌شود/ به هوا و آمریکا اعتماد نکنید
کارشناس هواشناسی اخبار نیمروزی در پاسخ به چگونگی وضع هوا گفت: « ما هواشناسان و بسیاری از مردم ضرب‌المثلی داریم که می‌گوییم به دو چیز نمی‌توان اعتماد کرد؛ یکی هوا و دیگری آمریکا.»

وقتی کارشناس هواشناسی تلویزیون تحلیل‌گر برجام می‌شود/ به هوا و آمریکا اعتماد نکنید

کارشناس هواشناسی اخبار نیمروزی در پاسخ به چگونگی وضع هوا گفت: « ما هواشناسان و بسیاری از مردم ضرب‌المثلی داریم که می‌گوییم به دو چیز نمی‌توان اعتماد کرد؛ یکی هوا و دیگری آمریکا.»
وقتی کارشناس هواشناسی تلویزیون تحلیل‌گر برجام می‌شود/ به هوا و آمریکا اعتماد نکنید