وقتی زنبورها اف-۲۲ رپتور را زمین‌گیر کردند!/تصاویر اتفاقی نادر برای یک جنگنده نسل پنجم

وقتی زنبورها اف-۲۲ رپتور را زمین‌گیر کردند!/تصاویر اتفاقی نادر برای یک جنگنده نسل پنجم
مهر نوشت: در اتفاقی عجیب زنبورها پیشرفته ترین جنگنده ساخته شده در تاریخ را زمین گیر کرده اند.

وقتی زنبورها اف-۲۲ رپتور را زمین‌گیر کردند!/تصاویر اتفاقی نادر برای یک جنگنده نسل پنجم

مهر نوشت: در اتفاقی عجیب زنبورها پیشرفته ترین جنگنده ساخته شده در تاریخ را زمین گیر کرده اند.
وقتی زنبورها اف-۲۲ رپتور را زمین‌گیر کردند!/تصاویر اتفاقی نادر برای یک جنگنده نسل پنجم

عرفان دینی