وضعیت لوایح برنامه ششم و بودجه ۹۵ تعیین تکلیف شد/ بودجه چند دوازدهم به مجلس می رود

احمد توکلی نوشت: قانون پنجم برنامه توسعه یک سال تمدید می شود و دولت هم پذیرفت بودجه چند دوازدهم به مجلس بیاورد.

دانلود موزیک

کانون نماز