وزیر ارتباطات: سال بعد ۳۵۰ میلیارد تومان برای روستاها کنار گذاشتیم

وزیر ارتباطات: سال بعد ۳۵۰ میلیارد تومان برای روستاها کنار گذاشتیم
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با اشاره به اتصال ۲۵هزار روستا به اینترنت پرسرعت در کشور گفت: سال آینده ۳۵۰ میلیارد تومان برای ارایه خدمات به روستاها کنار گذاشتیم و تصمیم قطعی داریم تا آنرا عملی کنیم.

وزیر ارتباطات: سال بعد ۳۵۰ میلیارد تومان برای روستاها کنار گذاشتیم

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با اشاره به اتصال ۲۵هزار روستا به اینترنت پرسرعت در کشور گفت: سال آینده ۳۵۰ میلیارد تومان برای ارایه خدمات به روستاها کنار گذاشتیم و تصمیم قطعی داریم تا آنرا عملی کنیم.
وزیر ارتباطات: سال بعد ۳۵۰ میلیارد تومان برای روستاها کنار گذاشتیم