واکنش پوتین به درگذشت فیدل‌ کاسترو

واکنش پوتین به درگذشت فیدل‌ کاسترو
مهر نوشت: رئیس جمهور روسیه در نامه ای به رئیس جمهور کوبا، «فیدل کاسترو» را نماد قرن نامید.

واکنش پوتین به درگذشت فیدل‌ کاسترو

مهر نوشت: رئیس جمهور روسیه در نامه ای به رئیس جمهور کوبا، «فیدل کاسترو» را نماد قرن نامید.
واکنش پوتین به درگذشت فیدل‌ کاسترو