واکنش مهدی طارمی به استوری جنجالی

واکنش مهدی طارمی به استوری جنجالی
مهدی طارمی نسبت به انتشار استوری منتسب به او واکنش نشان داد.

واکنش مهدی طارمی به استوری جنجالی

مهدی طارمی نسبت به انتشار استوری منتسب به او واکنش نشان داد.
واکنش مهدی طارمی به استوری جنجالی