واکنش قهرمان المپیک به کری خوانی قومیتی در صفحه شخصی اش!

واکنش قهرمان المپیک به کری خوانی قومیتی در صفحه شخصی اش!
سهراب مرادی می گوید مهمتر از هر چیز به احتزاز در آوردن پرچم ایران است.

واکنش قهرمان المپیک به کری خوانی قومیتی در صفحه شخصی اش!

سهراب مرادی می گوید مهمتر از هر چیز به احتزاز در آوردن پرچم ایران است.
واکنش قهرمان المپیک به کری خوانی قومیتی در صفحه شخصی اش!

میهن دانلود