واکنش ظریف به ترور سفیر روسیه

واکنش ظریف به ترور سفیر روسیه
وزیر امور خارجه کشورمان در بدو ورود به مسکو ترور سفیر روسیه در آنکارا را به شدت محکوم کرد.

واکنش ظریف به ترور سفیر روسیه

وزیر امور خارجه کشورمان در بدو ورود به مسکو ترور سفیر روسیه در آنکارا را به شدت محکوم کرد.
واکنش ظریف به ترور سفیر روسیه