واکنش سهراب مردای به گرفتن طلای المپیک/با آن مشکلات؛حتی باورم نمی شد بگذارند بیایم المپیک

واکنش سهراب مردای به گرفتن طلای المپیک/با آن مشکلات؛حتی باورم نمی شد بگذارند بیایم المپیک
سهراب مرادی توانست دومین مدال طلای کاروان ایران را کسب کند.

واکنش سهراب مردای به گرفتن طلای المپیک/با آن مشکلات؛حتی باورم نمی شد بگذارند بیایم المپیک

سهراب مرادی توانست دومین مدال طلای کاروان ایران را کسب کند.
واکنش سهراب مردای به گرفتن طلای المپیک/با آن مشکلات؛حتی باورم نمی شد بگذارند بیایم المپیک

قدیر نیوز