واکنش توئیتری حسام‌الدین آشنا به فهرست‌های مختلف از ترکیب دولت دوازدهم

واکنش توئیتری حسام‌الدین آشنا به فهرست‌های مختلف از ترکیب دولت دوازدهم
ایلنا نوشت:مشاور فرهنگی رئیس جمهور به انتشار لیست‌های مختلف از ترکیب دولت دوازدهم واکنش نشان داد.

واکنش توئیتری حسام‌الدین آشنا به فهرست‌های مختلف از ترکیب دولت دوازدهم

ایلنا نوشت:مشاور فرهنگی رئیس جمهور به انتشار لیست‌های مختلف از ترکیب دولت دوازدهم واکنش نشان داد.
واکنش توئیتری حسام‌الدین آشنا به فهرست‌های مختلف از ترکیب دولت دوازدهم