واکنش ایران به اظهارات نسنجیده رئیس جمهور جیبوتی

واکنش ایران به اظهارات نسنجیده رئیس جمهور جیبوتی
بهرام‌ قاسمی سخنگوی وزارت امور خارجه کشورمان به اظهارات نسنجیده و ادعاهای گنگ و مبهم رئیس جمهور جیبوتی واکنش نشان داد.

واکنش ایران به اظهارات نسنجیده رئیس جمهور جیبوتی

بهرام‌ قاسمی سخنگوی وزارت امور خارجه کشورمان به اظهارات نسنجیده و ادعاهای گنگ و مبهم رئیس جمهور جیبوتی واکنش نشان داد.
واکنش ایران به اظهارات نسنجیده رئیس جمهور جیبوتی