واکاوی بحران ۴۶ ساله تخم‌مرغ در ایران

واکاوی بحران ۴۶ ساله تخم‌مرغ در ایران
در حالی این روزها افزایش نرخ تخم مرغ در بازار زمینه را برای حملات شدید علیه تورم و وضعیت اقتصادی فراهم کرده است که بررسی ها نشان می دهد بحران تخم مرغ،حداقل برای ایران بحران چندان تازه ای نیست.

واکاوی بحران ۴۶ ساله تخم‌مرغ در ایران

در حالی این روزها افزایش نرخ تخم مرغ در بازار زمینه را برای حملات شدید علیه تورم و وضعیت اقتصادی فراهم کرده است که بررسی ها نشان می دهد بحران تخم مرغ،حداقل برای ایران بحران چندان تازه ای نیست.
واکاوی بحران ۴۶ ساله تخم‌مرغ در ایران