واحدهای اقتصادی متخلف در کردستان جریمه شدند

واحدهای اقتصادی متخلف در کردستان جریمه شدند
سرپرست نظارت و بازرسی سازمان صنعت، معدن وتجارت کردستان با اشاره به بازرسی های صورت گرفته طی روزهای اخیر، گفت: از مجموع دو هزار و ۸۰ مورد بازرسی در سطح بازار صورت گرفته ۶۱۹ میلیون و۴۹۴ هزار و ۱۰۰ریال جریمه برای متخلفان صادر شد.

واحدهای اقتصادی متخلف در کردستان جریمه شدند

سرپرست نظارت و بازرسی سازمان صنعت، معدن وتجارت کردستان با اشاره به بازرسی های صورت گرفته طی روزهای اخیر، گفت: از مجموع دو هزار و ۸۰ مورد بازرسی در سطح بازار صورت گرفته ۶۱۹ میلیون و۴۹۴ هزار و ۱۰۰ریال جریمه برای متخلفان صادر شد.
واحدهای اقتصادی متخلف در کردستان جریمه شدند

قرآن