هوای تهران همچنان «ناسالم» است؛ برای گروه‌های حساس

هوای تهران همچنان «ناسالم» است؛ برای گروه‌های حساس
مهر نوشت: هوای تهران برای گروه های حساس، همچنان ناسالم است.

هوای تهران همچنان «ناسالم» است؛ برای گروه‌های حساس

مهر نوشت: هوای تهران برای گروه های حساس، همچنان ناسالم است.
هوای تهران همچنان «ناسالم» است؛ برای گروه‌های حساس