هنری که از موبایل تا بیلبوردهای تبلیغاتی مقابل چشم ماست/ بی‌توجهی به امور فرهنگی از نگاه دو هنرمند

هنری که از موبایل تا بیلبوردهای تبلیغاتی مقابل چشم ماست/ بی‌توجهی به امور فرهنگی از نگاه دو هنرمند
کارگاه عملی نقاشیخطِ نخستین جشنواره فرهنگ، رسانه و آموزش عمومی با حضور نصرالله افجه‌ای و علی تن در فرهنگسرای رسانه و شبکه‌های اجتماعی برگزار شد.

هنری که از موبایل تا بیلبوردهای تبلیغاتی مقابل چشم ماست/ بی‌توجهی به امور فرهنگی از نگاه دو هنرمند

کارگاه عملی نقاشیخطِ نخستین جشنواره فرهنگ، رسانه و آموزش عمومی با حضور نصرالله افجه‌ای و علی تن در فرهنگسرای رسانه و شبکه‌های اجتماعی برگزار شد.
هنری که از موبایل تا بیلبوردهای تبلیغاتی مقابل چشم ماست/ بی‌توجهی به امور فرهنگی از نگاه دو هنرمند