همکاری دوباره ستاره اسکندری و الهام کردا در «نفر دوم»

همکاری دوباره ستاره اسکندری و الهام کردا در «نفر دوم»
گروه بازیگران نمایش «نفر دوم» به کارگردانی مهین صدری معرفی شدند.

همکاری دوباره ستاره اسکندری و الهام کردا در «نفر دوم»

گروه بازیگران نمایش «نفر دوم» به کارگردانی مهین صدری معرفی شدند.
همکاری دوباره ستاره اسکندری و الهام کردا در «نفر دوم»