همدان سردترین شهر کشور در چند روز گذشته

همدان سردترین شهر کشور در چند روز گذشته
کارشناس سازمان هواشناسی استان همدان گفت: چند روزی است استان همدان با دمای منفی ۱۸ درجه سردترین دمای کشور را تجربه می کند/ در ۲۰ سال گذشته و در این ایام این سرما بی سابقه بوده است.

همدان سردترین شهر کشور در چند روز گذشته

کارشناس سازمان هواشناسی استان همدان گفت: چند روزی است استان همدان با دمای منفی ۱۸ درجه سردترین دمای کشور را تجربه می کند/ در ۲۰ سال گذشته و در این ایام این سرما بی سابقه بوده است.
همدان سردترین شهر کشور در چند روز گذشته