هفت‌خوان نقد قراردادهای نفتی

هفت‌خوان نقد قراردادهای نفتی
هر قرارداد خارجی که در دولت یازدهم تهیه یا به پای میز مذاکره رفت،با حجم انبوهی از نقد روبرو شد،نقدهایی که عمدتا کارشناسی نیست.

هفت‌خوان نقد قراردادهای نفتی

هر قرارداد خارجی که در دولت یازدهم تهیه یا به پای میز مذاکره رفت،با حجم انبوهی از نقد روبرو شد،نقدهایی که عمدتا کارشناسی نیست.
هفت‌خوان نقد قراردادهای نفتی