هفته کتاب امام موسی صدر در شهر کتاب‌های سراسر کشور

هفته کتاب امام موسی صدر در شهر کتاب‌های سراسر کشور
هفته کتاب امام موسی صدر از ۱۷ تا ۲۴ آبان ماه در ۵۰ شهر کتاب‌ سراسر کشور برگزار می‌شود.

هفته کتاب امام موسی صدر در شهر کتاب‌های سراسر کشور

هفته کتاب امام موسی صدر از ۱۷ تا ۲۴ آبان ماه در ۵۰ شهر کتاب‌ سراسر کشور برگزار می‌شود.
هفته کتاب امام موسی صدر در شهر کتاب‌های سراسر کشور