هشدار برای روزهای آخر سال؛ هجوم گداها به تهران

مهر نوشت: دستور رئیس جمهور برای پاکسازی چهره شهرها از متکدیان هم نتوانست تهران را تبدیل به شهری بدون گدا کند و در ماه پایانی سال همانند هر سال بر تعداد گدایان پایتخت افزوده شده است.

اتوبیوگرافی

شبکه خانگی