هشتاد پروژه در هفته دولت در الیگودرز افتتاح میشود

هشتاد پروژه در هفته دولت در الیگودرز افتتاح میشود
میرزایی اصل فرماندار الیگودرز در خصوص این پروزها گفتند که اکثریت این طرح ها در حوضه خدماتی و عمرانیست که مبلغی بالغ بر ۳۲۰ میلیارد ریال اعتبار صرف این پروژها شده است

هشتاد پروژه در هفته دولت در الیگودرز افتتاح میشود

میرزایی اصل فرماندار الیگودرز در خصوص این پروزها گفتند که اکثریت این طرح ها در حوضه خدماتی و عمرانیست که مبلغی بالغ بر ۳۲۰ میلیارد ریال اعتبار صرف این پروژها شده است
هشتاد پروژه در هفته دولت در الیگودرز افتتاح میشود

موزیک جوان