هرگز از شما راضی نخواهند شد جناب اژه‌ای

هرگز از شما راضی نخواهند شد جناب اژه‌ای

گروه سیاسی جهان نیوز، عبدالله گنجی: مانند جلسه جناب محسنی اژه ای در دانشگاه شریف یا جلسه۱۶آذر سال ۱۳۹۵روحانی در دانشگاه یا جلسه ۱۶ آذر احمدی نژاد در دانشگاه امیر کبیر  یا جلسه۱۶ آذر ۸۳خاتمی در دانشگاه  تهران تقریبا در هیچ یک از کشورهای به اصطلاح آزاد برگزار نمی شود.

اینکه مسئولان تراز اول یک کشور داوطلبانه می پذیرند پای در میدانی بگذارند که بسیاری از آنچه باید بشنوند عاری از حقیقت و بعضا تهمت و غیر واقعی است  فقط در ایران عرف است و البته باید باشد

همین ایرانی که علیرغم این، هر روز از ستم  غرب و پرستیژ  خواهان نقاد داخلی، تازیانه های اتهام استبداد را بر بدن خود  حس می کند.

از بسیجی تا روشنفکر نقاد شده اند و بر اساس”شنیدها “لب به سخن می گشاید و با عتاب و تشر به میهمان، از محیط کف و سوت می گیرندو از میهمان در حال محاکمه خود لبخند می شنوند.

اما همچنان نظام ما ضد آزادی است و اگر هزاران جلسه مشابه هم باشد باز هم ضد آزادی است.

می دانید چرا؟ چون الگوها و استانداردهای حیات سیاسی-اجتماعی غرب را برسمیت نمی شناسد و تا تسلیم نشود ما همچنان محور استبداد داخلی، شرارت و حمایت از تروریسم  خارجی هستیم.رضایت از ما به عدم ما بستگی دارد و تمام.

هرگز از شما راضی نخواهند شد جناب اژه‌ای

گروه سیاسی جهان نیوز، عبدالله گنجی: مانند جلسه جناب محسنی اژه ای در دانشگاه شریف یا جلسه۱۶آذر سال ۱۳۹۵روحانی در دانشگاه یا جلسه ۱۶ آذر احمدی نژاد در دانشگاه امیر کبیر  یا جلسه۱۶ آذر ۸۳خاتمی در دانشگاه  تهران تقریبا در هیچ یک از کشورهای به اصطلاح آزاد برگزار نمی شود.

اینکه مسئولان تراز اول یک کشور داوطلبانه می پذیرند پای در میدانی بگذارند که بسیاری از آنچه باید بشنوند عاری از حقیقت و بعضا تهمت و غیر واقعی است  فقط در ایران عرف است و البته باید باشد

همین ایرانی که علیرغم این، هر روز از ستم  غرب و پرستیژ  خواهان نقاد داخلی، تازیانه های اتهام استبداد را بر بدن خود  حس می کند.

از بسیجی تا روشنفکر نقاد شده اند و بر اساس”شنیدها “لب به سخن می گشاید و با عتاب و تشر به میهمان، از محیط کف و سوت می گیرندو از میهمان در حال محاکمه خود لبخند می شنوند.

اما همچنان نظام ما ضد آزادی است و اگر هزاران جلسه مشابه هم باشد باز هم ضد آزادی است.

می دانید چرا؟ چون الگوها و استانداردهای حیات سیاسی-اجتماعی غرب را برسمیت نمی شناسد و تا تسلیم نشود ما همچنان محور استبداد داخلی، شرارت و حمایت از تروریسم  خارجی هستیم.رضایت از ما به عدم ما بستگی دارد و تمام.

هرگز از شما راضی نخواهند شد جناب اژه‌ای