هدر رفت ۱۱۰ میلیون متر مکعب آب برای هیچ!/ در فارس پنبه می‌کارند، سودش به استان‌های دیگر می‌رسد

هدر رفت ۱۱۰ میلیون متر مکعب آب برای هیچ!/ در فارس پنبه می‌کارند، سودش به استان‌های دیگر می‌رسد
«خبرجنوب» نوشت: در حالی که سالانه 110 میلیون متر مکعب از منابع آبی فارس صرف تولید پنبه می شود اما فارس از ارزش افزوده این محصول هیچ سهمی ندارد و همه این ارزش افزوده از تخم پنبه روغن دار آن گرفته تا زنجیره پنبه پاککنی، نخ ریسی، پارچه بافی و … آن نصیب استان های دیگر می شود.

هدر رفت ۱۱۰ میلیون متر مکعب آب برای هیچ!/ در فارس پنبه می‌کارند، سودش به استان‌های دیگر می‌رسد

«خبرجنوب» نوشت: در حالی که سالانه 110 میلیون متر مکعب از منابع آبی فارس صرف تولید پنبه می شود اما فارس از ارزش افزوده این محصول هیچ سهمی ندارد و همه این ارزش افزوده از تخم پنبه روغن دار آن گرفته تا زنجیره پنبه پاککنی، نخ ریسی، پارچه بافی و … آن نصیب استان های دیگر می شود.
هدر رفت ۱۱۰ میلیون متر مکعب آب برای هیچ!/ در فارس پنبه می‌کارند، سودش به استان‌های دیگر می‌رسد