هدبند میدان الکتریکی؛روش جدید کنترل پیشرفت سرطان مغز

هدبند میدان الکتریکی؛روش جدید کنترل پیشرفت سرطان مغز
ایسنا نوشت: پژوهشگران بر این باورند که آخرین راه برای جلوگیری از پیشرفت مجدد سرطان مغز و کاهش رشد تومورهای بدخیم پس از جراحی، استفاده از میدان الکتریکی است.

هدبند میدان الکتریکی؛روش جدید کنترل پیشرفت سرطان مغز

ایسنا نوشت: پژوهشگران بر این باورند که آخرین راه برای جلوگیری از پیشرفت مجدد سرطان مغز و کاهش رشد تومورهای بدخیم پس از جراحی، استفاده از میدان الکتریکی است.
هدبند میدان الکتریکی؛روش جدید کنترل پیشرفت سرطان مغز