نیلی توضیح داد/ چرا افراد تمایل دارند در دولت استخدام شوند؟

نیلی توضیح داد/ چرا افراد تمایل دارند در دولت استخدام شوند؟
مسعود نیلی معتقد است:«نظام های حکمرانی مختلف به دلیل اینکه ساختارهای انگیزشی متفاوتی را ایجاد می کنند بر روی رفتارهای افراد در سطح اقتصاد خرد و کلان اثر می گذارند.»

نیلی توضیح داد/ چرا افراد تمایل دارند در دولت استخدام شوند؟

مسعود نیلی معتقد است:«نظام های حکمرانی مختلف به دلیل اینکه ساختارهای انگیزشی متفاوتی را ایجاد می کنند بر روی رفتارهای افراد در سطح اقتصاد خرد و کلان اثر می گذارند.»
نیلی توضیح داد/ چرا افراد تمایل دارند در دولت استخدام شوند؟