نگاهی به روند تحقق مالیات بر واردات در بودجه/ رکود می‌گذارد درآمد مالیات بر واردات افزایش یابد؟

نگاهی به روند تحقق مالیات بر واردات در بودجه/ رکود می‌گذارد درآمد مالیات بر واردات افزایش یابد؟
عملکرد درآمد مالیات بر واردات طی سال‌های متمادی بیانگر این واقعیت است که هرگاه رقم درآمدی مالیات بر واردات واقع‌بینانه و با توجه به شرایط و مقتضیات کشور پیش‌بینی شده، درصد تحقق درآمدها افزایش یافته است.

نگاهی به روند تحقق مالیات بر واردات در بودجه/ رکود می‌گذارد درآمد مالیات بر واردات افزایش یابد؟

عملکرد درآمد مالیات بر واردات طی سال‌های متمادی بیانگر این واقعیت است که هرگاه رقم درآمدی مالیات بر واردات واقع‌بینانه و با توجه به شرایط و مقتضیات کشور پیش‌بینی شده، درصد تحقق درآمدها افزایش یافته است.
نگاهی به روند تحقق مالیات بر واردات در بودجه/ رکود می‌گذارد درآمد مالیات بر واردات افزایش یابد؟

خرید بک لینک