نکات مهمی که کفاشیان به کی‌روش گوشزد کرد!

نکات مهمی که کفاشیان به کی‌روش گوشزد کرد!
علی کفاشیان سرانجام جواب کارلوس کی‌روش را داد!

نکات مهمی که کفاشیان به کی‌روش گوشزد کرد!

علی کفاشیان سرانجام جواب کارلوس کی‌روش را داد!
نکات مهمی که کفاشیان به کی‌روش گوشزد کرد!