نکاتی درباره کمپین مردمی «احسان ۲۸ صفر برای کمک به زلزله‌زدگان»

نکاتی درباره کمپین مردمی «احسان ۲۸ صفر برای کمک به زلزله‌زدگان»
سیدرضا اکرمی*

نکاتی درباره کمپین مردمی «احسان ۲۸ صفر برای کمک به زلزله‌زدگان»

سیدرضا اکرمی*
نکاتی درباره کمپین مردمی «احسان ۲۸ صفر برای کمک به زلزله‌زدگان»