نوسانات ارز طبیعی است

نوسانات ارز طبیعی است
وزیر اقتصاد نوسانات روزهای اخیر ارز را طبیعی دانست و گفت : این نوسانات مقطعی است و جای نگرانی نیست.

نوسانات ارز طبیعی است

وزیر اقتصاد نوسانات روزهای اخیر ارز را طبیعی دانست و گفت : این نوسانات مقطعی است و جای نگرانی نیست.
نوسانات ارز طبیعی است