نوسازی بافت‌های فرسوده تهران از کدام منطقه آغاز می‌شود؟

نوسازی بافت‌های فرسوده تهران از کدام منطقه آغاز می‌شود؟
ایلنا نوشت:وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه دوره بیغوله‌ ساختن در بیابان‌ها و به وجود آوردن فضاهای زشت و پلشت به اتمام رسیده است گفت: امروز با شروع نوسازی بافت فرسوده محله سیروس، شاهد آغاز رویکرد ارتقای کیفیت زندگی مردم در ساخت و سازها هستیم.

نوسازی بافت‌های فرسوده تهران از کدام منطقه آغاز می‌شود؟

ایلنا نوشت:وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه دوره بیغوله‌ ساختن در بیابان‌ها و به وجود آوردن فضاهای زشت و پلشت به اتمام رسیده است گفت: امروز با شروع نوسازی بافت فرسوده محله سیروس، شاهد آغاز رویکرد ارتقای کیفیت زندگی مردم در ساخت و سازها هستیم.
نوسازی بافت‌های فرسوده تهران از کدام منطقه آغاز می‌شود؟