نمایشگاهی ویژه برای نابینایان در پراگ / عکس

نمایشگاهی ویژه برای نابینایان در پراگ / عکس
نمایشگاهی ویژه افراد نابنیا در پراگ پایتخت جمهوری چک برپا شد.

نمایشگاهی ویژه برای نابینایان در پراگ / عکس

نمایشگاهی ویژه افراد نابنیا در پراگ پایتخت جمهوری چک برپا شد.
نمایشگاهی ویژه برای نابینایان در پراگ / عکس