نظر جدید ترامپ درباره موقعیت آمریکا در جهان

نظر جدید ترامپ درباره موقعیت آمریکا در جهان
مهر نوشت: رئیس جمهوری آمریکا پس از بازگشت از سفر ۱۲ روزه خود به آسیا مدعی شد که در حال حاضر، موقعیت آمریکا در جهان بهتر از هر زمان دیگر است!

نظر جدید ترامپ درباره موقعیت آمریکا در جهان

مهر نوشت: رئیس جمهوری آمریکا پس از بازگشت از سفر ۱۲ روزه خود به آسیا مدعی شد که در حال حاضر، موقعیت آمریکا در جهان بهتر از هر زمان دیگر است!
نظر جدید ترامپ درباره موقعیت آمریکا در جهان