نزاع کرگدن باردار و ۳ شیر گرسنه

کرگدن باردار که در گودالی گرفتار شده بود با دیدن شیرهایی که منتظر حمله به او بودند آخرین توانش را برای زنده ماندن به کار بست.

دانلود موزیک

قرآن