نرخ ارز و تورم مهم‌ترین عوامل تاثیرگذار بر بی‌ثباتی محیط اقتصادکلان

نرخ ارز و تورم مهم‌ترین عوامل تاثیرگذار بر بی‌ثباتی محیط اقتصادکلان
طی دو دهه گذشته میانگین شاخص بی‌ثباتی محیط اقتصاد کلان در ایران بیش از 4.8درصد بالاتر از متوسط میانگین جهانی است.

نرخ ارز و تورم مهم‌ترین عوامل تاثیرگذار بر بی‌ثباتی محیط اقتصادکلان

طی دو دهه گذشته میانگین شاخص بی‌ثباتی محیط اقتصاد کلان در ایران بیش از 4.8درصد بالاتر از متوسط میانگین جهانی است.
نرخ ارز و تورم مهم‌ترین عوامل تاثیرگذار بر بی‌ثباتی محیط اقتصادکلان

روزنامه قانون