نتیجه نظرسنجی هفتگی شبکه NBC و موسسه SurveyMonkey درباره کلینتون و ترامپ

نتیجه نظرسنجی هفتگی شبکه NBC و موسسه SurveyMonkey درباره کلینتون و ترامپ
آخرین نظرسنجی هفتگی شبکه NBC و موسسه SurveyMonkey از برتری ۶ درصدی کلینتون حکایت دارد.

نتیجه نظرسنجی هفتگی شبکه NBC و موسسه SurveyMonkey درباره کلینتون و ترامپ

آخرین نظرسنجی هفتگی شبکه NBC و موسسه SurveyMonkey از برتری ۶ درصدی کلینتون حکایت دارد.
نتیجه نظرسنجی هفتگی شبکه NBC و موسسه SurveyMonkey درباره کلینتون و ترامپ

دانلود بیتالک