نام‌گذاری خیابانی به نام دکتر ابراهیمی‌دینانی در زادگاهش

نام‌گذاری خیابانی به نام دکتر ابراهیمی‌دینانی در زادگاهش
مهر نوشت: شهر دُرچه از توابع شهرستان خمینی‌شهر صاحب خیابانی با نام غلامحسین ابراهیمی‌دینانی، چهره ماندگار فلسفه شد.

نام‌گذاری خیابانی به نام دکتر ابراهیمی‌دینانی در زادگاهش

مهر نوشت: شهر دُرچه از توابع شهرستان خمینی‌شهر صاحب خیابانی با نام غلامحسین ابراهیمی‌دینانی، چهره ماندگار فلسفه شد.
نام‌گذاری خیابانی به نام دکتر ابراهیمی‌دینانی در زادگاهش

استخدام