نامه ای که ظریف ۱۶ سال قبل نوشت اما امروزسکوت کرده‌است!