مگر هر دادستانی می‌تواند نماینده را احضار کند؟

مگر هر دادستانی می‌تواند نماینده را احضار کند؟
*عبدالرضا هاشم‌زایی

مگر هر دادستانی می‌تواند نماینده را احضار کند؟

*عبدالرضا هاشم‌زایی
مگر هر دادستانی می‌تواند نماینده را احضار کند؟